Peer Reviewed

Symptomy

SHRNUTÍ ČLÁNKU

Typické vestibulární symptomy zahrnují motání hlavy, závrať a pocit nerovnováhy. Druhotné symptomy mohou zahrnovat nevolnost, tinnitus (ušní šelest), ztrátu sluchu a zhoršené vnímání. Tento článek Vám může pomoci identifikovat a popsat symptomy Vašemu lékaři.

Vestibulární systém zahrnuje části vnitřnícho ucha a mozku, které pomáhají řídit rovnováhu a pohyby očí. Poškození systému nemocí, zraněním, nebo stárnutím, může vézt k vestibulárním poruchám, které jsou často doprovázeny jedním nebo více následujícími symptomy:

 • Motání hlavy: pocit závrativosti, omdlení, nebo nestability
 • Špatná rovnováha: nestabilita nebo ztráta těžiště, často doporovázené prostorovou dezorientací 
 • Vertigo: rotační závrať a pocit pohybu buď sám sebe nebo okolních předmětů
 • Mozková mlha: když mozek věnuje příliš mnoho energie k udržení rovnováhy a stability, činnosti jako např. pamatování detailů nebo krátkodobá pamět mohou činit obtíže a myšlení může být “zpomalené”.
 • Tinnitus (ušní šelest): abnormální hluk, který je vnímán v jednom nebo obou uších nebo v hlavě. Může přicházet a odcházet, nebo být stálý a může mít podobu zvonění, syčení, pískání, bzučení, nebo cvakání a může se lišit výškou od nízkého hučení po vysoké pištění.
 • Ztrátá sluchu: snížená schopnost slyšet zvuky je typickým symptomem mnoha vestibulárních poruch. Při výzkumu vzorku pacientů, který VeDa dělala, odpovědělo více než dvě třetiny dotázaných, že měli ztrátu sluchu v jednom nebo obou uších.
 • Zhoršené vidění: propojení mezi vestibulárním systémem a viděním, vestibulo-okulární reflex (VOR), je popsán podrobněji spolu s informacemi o vyhodnocení, léčbě, způsobech zvládání a potenciální řešení pro zlepšení vidění, včetně brýlí a kontaktních čoček.
 • Nevolnost: pocit nevolnosti od žaludku.
 • Zhoršené vnímámí: obtížné přemýšlení, soustředění se, vzpomenutí si na základní věci (např. vlastní tel. číslo), ztráta krátkodobé paměti, atd.
 • Psychologické změny: kvůli nepředvídatelné povaze symptomů a jejich chronickému průběhu, vestibulární pacienti často trpí úzkostmi a/nebo depresemi.
 • Nevolnost z cestování: symptomy se objeví, když centrální nervový systém obdrží konfliktní signály od vizuálního systému a vestibulárního systému ve vnitřních uších.
 • Derealizace: zahrnuje pocity disociace od okolí, emočního odpojení od blízkých lidí, a/nebo zkreslení času a tvaru objektů.
 • Depersonalizace: pocity, jako by vše bylo “jako ve filmu”, “za sklem”, jako by pacient pozoroval svoje myšlenky a pocity z venku, emoční necitlivost.